Unijne wymagania dotyczące toreb hanlowych

Unia Europejska wydała specjalnie przygotowaną dyrektywę, która związana jest z opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. W dyrektywie zostały umieszczone między innymi informacje o preferencjach dla opakowań wielokrotnego użycia, ograniczeniu substancji niebezpiecznych dla środowiska, wprowadzeniu do obrotu opakowań jednorazowych oraz wielokrotnego użytku, które przydatne są do przemysłowych metod odzysku, czyli do recyklingu materiałowego, organicznego bądź odzysku energii, a także o minimalizowaniu masy przy jednoczesnym zachowaniu właściwych cech użytkowych i wytrzymałości. Wymienione wyżej wymagania zostały w Polsce wprowadzone ustawą z dnia 11 maja 2001 roku o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Co należy zaznaczyć – sankcje za niedostosowanie się do tych zapisów dotyczą wyłącznie przekroczeń w zakresie metali ciężkich. Wiąże się to z oceną wyłącznie jednego etapu życia opakowań, co może skończyć się pominięciem innych istotnych zagrożeń.

By tego uniknąć stosuje się w miarę zobiektywizowane narzędzia oceny, jak na przykład analizę cyklu życia opakowań. Oznacza to, że w każdym etapie produkcji, dystrybucji oraz postępowania z odpadami zwraca się uwagę na zagrożenia dla środowiska, jak na przykład zniszczenia krajobrazu, zużycie energii, emisje szkodliwych substancji.

W Polsce preferowane są opakowania, które nadają się do recyklingu, ponieważ ograniczona jest dostępność instalacji, w których następuje odzysk energii.

 

Projekt i wykonanie: StudioGraficzne.com